HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Truy cập https://vto.vn/

Bước 2: Chọn loại tài khoản đăng nhập (Gồm 2 cách đăng nhập khác nhau)
- Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản EVTP
- Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản SSO

 
CÁCH 1:
- Đăng nhập bằng tài khoản EVTP:
Đây là hệ thống EVTP của Viettel Post.

Nhập Tài khoản và Mật khẩu để đăng nhập
 
CÁCH 2:
- Đăng nhập bằng tài khoản SSO:
Đây là hệ thống xác thực tập trung của Tập đoàn.
 
Chọn đăng nhập bằng SSO

Đăng nhập bằng Tài khoản và Password của SSO (TTNS, Voffice)
Hoặc có thể chọn Tab EVTP để đăng nhập bằng tài khoản EVTP